Provozovatel:

Direct Courier s.r.o. I Rodinná 320/12 I 312 00 I PLZEŇ I IČ 27994198 I DIČ CZ27994198

Zapsáno v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni I oddíl C I vložka 20547

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují práva a povinnosti osob (dále jen „odběratel“) využívajících služeb společnosti Direct Courier s.r.o. (dále jen „poskytovatel“) a následující související právní vztahy.

Poskytovatel prostřednictvím komunikačních kanálů (objednávky, telefonického spojení, elektronické pošty, SMS), uvedených na www.directcourier.cz (dále jen „komunikační kanály“), poskytuje a spravuje pro odběratele obstarávání zboží, služeb a silniční motorovou dopravu.

Poskytovatel obstarává záležitosti odběratele. Zpravidla se jedná o obstarávání zboží nebo služeb (společně dále jen „zboží“). Zboží však samostatně neprodává. Jedná na základě pokynů odběratele. Čili zajistí koupi zboží, jménem a na účet odběratele. Poskytovatel obstarává zboží zpravidla na území města Plzně (městské obvody 1 – 10). Rozšířit toto obsluhované území je možné pouze uzavřením rámcové smlouvy o přepravě (dále jen „RSOP“), kde je toto rozšíření následně specifikováno. Součástí služeb je zpravidla vyzvednutí zboží u odběratele nebo třetí osoby, odběratelem určené, nebo doručení zboží odběrateli nebo třetí osobě, odběratelem určené. Smlouva je vždy uzavřena pouze s bezvýhradným přijetím návrhu poskytovatele a to prostřednictvím komunikačních kanálů nebo RSOP.

II. Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel není povinen k obstarání jakékoliv záležitosti, dokud se k obstarání záležitosti výslovně nezaváže. Před bezvýhradným přijetím objednávky obstarání jakékoliv záležitosti se její výslovné odmítnutí, ale též její nepotvrzení, ze strany poskytovatele považuje za odmítnutí věc obstarat v plném rozsahu a následná smlouva mezi oběma stranami nevznikne, není-li uzavřena RSOP.

Poskytovatel není povinen provést žádný úkon v souvislosti s obstaráním a je oprávněn smlouvu vypovědět, a to včetně RSOP, s okamžitou platností, ukáže-li se kdykoliv, že obstarávaná záležitost je, nebo může být, v rozporu s platnými právními předpisy, nemravná, nebo jinak nevhodná, nebo samotné jednání odběratele vykazuje známky fraudu.

Poskytovatel provádí obstarání zpravidla osobně a prostřednictvím svých zaměstnanců. Může však svěřit provedení obstarání třetí osobě, s čímž odběratel souhlasí.

III. Práva a povinnosti odběratele

Odběratel vůči poskytovateli prohlašuje, že

 1. Je plně způsobilý k právním úkonům. A to zejména s ohledem na svůj věk, případně jedná v zákonném zastoupení.
 2. Veškeré údaje, které poskytuje, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné.
 3. Před zahájením využívání služeb poskytovatele se důkladně seznámil s těmito podmínkami, těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
 4. Nebude využívat služeb poskytovatele, pokud by se tímto jednáním dopustil protiprávního jednání.
 5. Je-li mu méně než 18 let, nebude služby poskytovatele využívat k žádným účelům, u nichž je minimální věk 18 let podmínkou.

Odběratel odesláním objednávky, jakožto jakoukoliv jinou formou komunikace prostřednictvím komunikačních kanálů stvrzuje, že je seznámen s platnými podmínkami poskytování služeb provozovatele a zavazuje se těmito podmínkami řídit.

IV. Komunikace

Odběrateli nejsou účtovány žádné další poplatky v souvislosti s komunikací mezi poskytovatelem a odběratelem.

Odběratel hradí pouze poplatky dle aktuálního tarifu svého operátora a to v případě komunikace prostřednictvím telefonického spojení, nebo SMS.

Poskytovatel nezaručuje nepřerušený přístup ke vzájemné komunikaci, ani nezávadnost a bezpečnost komunikace.

Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou odběrateli při realizaci komunikace. Včetně případné škody vzniklé během stahování dat, škody způsobené přerušením provozu, poruchou, počítačovými viry, škody v důsledku ztráty dat, ušlého zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům odběratele.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup odběratele ke komunikaci.

V. Průběh poskytování služeb

Odběratel, prostřednictvím komunikačních kanálů, nebo RSOP, objedná u poskytovatele dodání služby/zboží. Objednávka musí obsahovat minimálně

 1. Údaje o odesílateli (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail).
 2. Údaje o příjemci (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail).
 3. Údaje o odběrateli (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail). Jedná-li se o obchodní společnost, pak také název společnosti, IČ, DIČ.
 4. Místo a požadovaný čas převzetí zboží do přepravy.
 5. Místo a požadovaný čas doručení.
 6. Specifikaci zboží/služeb.

Není-li objednávka dostatečná, vyzve poskytovatel odběratele k jejímu upřesnění.

Vyžadují-li to okolnosti, pak poskytovatel odešle odběrateli návrh obsahující specifikaci zboží/služeb a sdělí mu celkovou cenu včetně DPH. Cena je splatná v okamžiku potvrzení závazné objednávky a to prostřednictvím platební brány. Případně až po doručení zboží/služeb a to hotově, nebo platební kartou, není-li stanoveno jinak. Poskytovatel, po odsouhlasení odběratele, započne poskytování služeb a doručí objednané zboží/služby na požadované místo.

Nejsou-li splněny podmínky doručení, může odběratel požádat o opakované doručení a to za poplatek. Nebo si toto zboží může osobně převzít následující pracovní den v sídle provozovatele, které je uveřejněné na adrese www. directcourier.cz.

V případě, že odběratel nepožádá o opakované doručení do 48 hodin od pokusu o doručení, nebo si toto zboží osobně nepřevezme, je poskytovatel oprávněn objednávku stornovat a naúčtovat poplatek ve výši až 100% z ceny zboží včetně DPH, minimálně však 121,- Kč. Toto zboží provozovatel následně bezodkladně vrátí odběrateli na původní adresu.

VI. Ceník služeb

Poskytovatel si za obstarání účtuje odměnu. Odměna vždy vychází z platného ceníku zveřejněného na www.directcourier.cz, není-li stanoveno jinak. Odměna je vždy součástí celkové ceny a odběrateli je předem oznámena. Odběratel ji před započetím obstarávání odsouhlasí.

Poskytovatel, po obstarání záležitosti, zpřístupní daňový doklad vztahující se k obstarávané záležitosti, přičemž konkrétní adresa, s možností stažení dokladu, zpravidla ve formátu PDF, bude uživateli zaslána elektronicky.

VII. Odstoupení od smlouvy

S ohledem na povahu služeb poskytovatele, zejména pak na bezodkladné obstarání zboží, žádá odběratel svým potvrzením poskytovatele, aby s poskytováním služeb začal okamžitě, není-li dohodnuto jinak. Odběratel výslovně souhlasí, že není oprávněn odstoupit od obstarání záležitostí do okamžiku, kdy bylo obstarávání ze strany poskytovatele zcela poskytnuto.

Pokud obstarání záležitostí nebylo zcela poskytnuto, má odběratel právo odstoupit od jejich obstarání ve lhůtě 14 dnů od potvrzení obstarání záležitostí.

Vzhledem k povaze služeb, jejichž poskytování je vždy zahájeno na žádost odběratele před uplynutím výše uvedené lhůty pro odstoupení, je v případě takovéhoto odstoupení uživatel povinen uhradit poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za obstarání záležitostí poskytnutých do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy je odběratel povinen bezodkladně oznámit poskytovateli komunikačními kanály, elektronicky na adresu dispecink@directcourier.cz, nebo písemně doručit, na své náklady, na adresu sídla společnosti, zveřejněnou na www.directcourier.cz.

Odběratel je oprávněn zboží reklamovat elektronicky na adrese dispecink@directcourier.cz, nebo písemně na adrese sídla společnosti, zveřejněné na www.directcourier.cz. K reklamaci je nezbytné přiložit náležité doklady o poskytnutí služby.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že veškerá komunikace je vedena zejména prostřednictvím komunikačních kanálů.

VIII. Závěrečná ustanovení

Společnost Direct courier s.r.o. může znění podmínek jednostranně pozměňovat, či doplňovat. Provozovatel informuje o změnách těchto podmínek odběratele elektronicky, na www.directcourier.cz, nebo jiným vhodným způsobem. Podmínky nabývají účinnosti den následující po jejich zveřejnění na www.directcourier.cz, není-li výslovně uvedeno jiné pozdější datum.

Veškeré právní vztahy, vznikající na základě nebo v souvislosti se službou, se řídí právním řádem České republiky (zejména pak ustanovením § 2430 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a to bez ohledu, odkud byl přístup k užití služby realizován.

Je-li, nebo stane-li se některé ustanovení podmínek neplatným, nebo neúčinným, pak na místo takovýchto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení

přibližuje nejvíce. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení, není dotčena platnost a účinnost ustanovení ostatních.

V Plzni, dne 30. 9. 2017

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2017

Poslední aktualizace všeobecných obchodních podmínek: 1. 1. 2020